CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỘNG NGHIỆN MOD

Các bước thực hiện để đăng bài lên website!
  1. Trở thành tác giả - Xem chi tiết
  2. Cài đặt thông tin tác giả - Xem chi tiết
  3. Hướng dẫn đăng bài - Xem chi tiết
  4. Add code quảng cáo - Xem chi tiết
  5. Chia sẻ doanh thu - Xem chi tiết

Trở thành tác giả

Gửi địa chỉ Email cho Admin để tiến hành mời tác giả

Sau khi được mời hãy kiểm tra Hộp thư đến nếu không có thư hãy kiểm tra Thư rác

Bấm vào Chấp nhận lời mời

Tiếp tục Chấp nhận lời mời, nếu có yêu cầu đăng nhập, hãy đăng nhập bằng Mail được mời làm tác giả. Sau khi hoàn thành bạn đã trở thành tác giả của ĐỘNG NGHIỆN MOD và có thể đăng bài lên website

Cài đặt thông tin tác giả

Truy cập Hồ sơ Người dùng để cài đặt thông tin tác giả

Nhập tên hiển thị (Ví dụ: Lão San) và ảnh avatar

Nhập liên kết hiển thị theo cấu trúc sau:
Giới bản thân
<a href = "Link Facebook">facebook</a>
<a href = "Link YouTube?sub_confirmation=1">youtube</a>

Ví dụ:
Admin (Hỗ trợ đăng bài)
<a href = "https://www.facebook.com/san.sanoito">facebook</a>
<a href = "https://www.youtube.com/channel/UCmBSvcx8e7JXqG62jvoUfcw?sub_confirmation=1">youtube</a>

Sẽ cho ra kết quả như sau:


Hướng dẫn đăng bài

Khi đã trở thành tác giả, truy cập vào Blogspot để đăng bài.

Video hướng dẫn đăng bài trên máy tính:


Video hướng dẫn đăng bài trên điện thoại:

<center>
Ảnh Thumbnail
</center><div class="hidden" id="id_video">
Id Video YouTube
</div><div class="hidden" id="link_download">
Link Download
</div><br />
Chỉ thay đổi các dòng đc đánh dấu MÀU ĐỎ còn lại không được tự ý thay đổi.

Add code quảng cáo

Sau khi đăng bài viết hay báo cho Admin để tiến hành add code quảng cáo
Mỗi tác giả có 2 code quảng cáo riêng, doanh thu phụ thuộc vào lượng truy cập bài viết và lượt click quảng cáo
Hãy lưu bài viết thay vì xuất bản, chỉ xuất bản bài viết khi đã có code quảng cáo là tốt nhất

Chia sẻ doanh thu

Doanh thu từ quảng cáo được tính theo code quảng cáo của từng tác giả + hỗ trợ từ Admin, doanh thu không chia đều vì như vậy không công bằng cho những tác giả có công hiến nhiều cho website.
Tích cực đăng bài, các bài viết chất lượng, thu hút càng nhiều lượt truy cập doanh thu càng cao.

Lão San
Admin website: dongnghienmod.sanoito.com